Facultatea de Litere

Vino în lumea cuvântului !

CONTACT
Str. M.Kogălniceanu, Nr. 65, bloc 1,
MD-2009, Chişinău
T:  +373 22 577619
W: http://www.usm.md/

SPECIALITĂȚI
Limba și literatura română
Limba și literatura română și limba engleză
Limba și literatura română și limba franceză
Limba și literatura rusă și limba engleză

Dacă vrei să vorbeşti correct sau dacă vrei să cunoşti viaţa şi opera marilor scriitori, vinola Facultateade Litere. Doar aici profesorii cu o bogată experinţă didactică şi ştiinţifică, precum şi biblioteca cu un fond de carte impresionant te vor face să descoperi frumuseţea limbii materne.

Informații despre specialități

Prin modul de organizare, prin calitatea actului educaţional şi ştiinţific Facultatea de Litere asigură studenţilor un mediu academic adecvat pentru pregătirea didactică, precum şi pentru o viitoare carieră ştiinţifică. În ultimii ani pentru Facultatea de Litere problema modernizării, dar şi a menţinerii în acelaşi timp a tradiţiilor în învăţământul filologic este una de principiu. Corpul profesoral-didactic se orientează spre realizarea obiectivelor trasate de procesul de la Bologna prin abordarea unor noi viziuni şi direcţii în domeniul filologiei, cum ar fi: studierea limbajului în concordanţă cu sarcinile comunicării, elaborarea unor cursuri ce ţin de: hermeneutică, semiotică, naratologie, pragmatică, sociolingvistică, studiul textului, studiul dialogului, studiul terminologiei, analiză structurală, precum şi studierea, în paralel, a unor limbi străine şi clasice (engleza, franceza, rusa, greaca, latina). În această ordine de idei,  buna cunoaştere a limbii, literaturii şi culturii române, a stilurilor şi limbajelor profesionale, precum şi cunoaşterea unei limbi moderne sau clasice, le oferă absolvenţilor facultăţii largi posibilităţi de angajare în diverse instituţii din ţară şi de peste hotare.