ÎNTREBĂRI FRECVENTE, ADMITEREA 2020

Când începe concursul de admitere la USM?” Calendarul admiterii la USM poate fi consultat

aici.

Unde pot obține informații despre oferta educațională a facultăților? În Broșurile facultăților USM

admitere.usm.md

admiterii admitere.usm.md alegând facultatea dorită în compartimetul Licență, respectiv, Masterat.

Pot aplica on-line la programele de licență a USM?” elwraptag=”li”]Poți aplica și încerca on-line șansele tale de a fi acceptat(ă) la programele de licență ale USM pe platforma
e-Admitere USM

Totuși, dosarul cu actele în original urmează obligatoriu să fie prezentat la Comisia de admitere în perioada indicată în calendarul admiterii.

Unde pot depune dosarul?

Dosarul se depune la Comisia de admitere a USM în perioada indicată în calendarul admierii. Programul de lucru și locația Comisiei de admitere pot fi consultate

aici

    • Pot să depun dosarul la mai multe programe de studii universitare de licență?
     Da, poți opta pentru una sau mai multe programe de studii de licență în cadrul aceleiași sau a diferitor facultăți, depunând un singur dosar de înscriere. În cererea de înscriere la admitere vei specifica programele de studii solicitate și vei achita o singura taxă de înscriere.
    • Ce acte conține dosarul de înscriere?
    • Dosarul de înscriere la admitere conține:

1) Buletinul de identitate cu copia simplă;
2) Actul de studii, în original (diploma de BAC sau de colegiu), cu anexa respective, cu copia simplă;
3) Diplomele de gradul I-III, obţinute de către candidaţi la concursurile şcolare republicane sau internaţionale, la disciplinele de studiu, precum şi diplomele ce atestă participarea la diferite concursuri (olimpiade), expoziţii etc., organizate de MECC sau de ministerele de resort;
4) 4 fotografii 3×4 cm (acestea trebuie semnate pe verso);
5) Livretul militar sau adeverința de recrut;
6) Bonul de plată a taxei de înscriere (50 lei, se achită pe loc);
7) Cererea de înscriere la concursul de admitere (se completează pe loc).

Dosarele incomplete nu sunt acceptate pentru înscriere.

 • Care sunt condițiile de admitere la facultăți?
  Admiterea la programele de studii de licență se face în baza unei formule de concurs aprobată de Senatul USM, care ia în considerație atât notele medii pentru anii de studii, cât și media de la bacalaureat. Formula de concurs poate fi consultată aici.
 • Este posibil să îmi depună altcineva dosarul de concurs?
  Da. Înscrierea unui candidat poate fi făcută de către o altă persoană numai dacă aceasta prezintă o procură autentificată notarial, în care se precizează explicit și împuternicirea respectivei persoane pentru semnarea contractului în numele candidatului.
 • Pot fi admis la USM în baza diplomei de absolvire a colegiului?
  Da. Anul acesta se mai permite admiterea în baza diplomei de colegiu.
 • Ce disipline voi studia în decursul anilor de studii la USM?
  Un mic rezumat al planurilor de învățământ este prezentat în broșurile facultăților, pe care le poți vedea aici.
  Planul de studii integral poate fi consultat pe site-ul admitere.usm.md, accesând în compartimentul LICENȚĂ, apoi facultatea și, respectiv, programul de studii solicitat.
 • Am fost admis(ă), ce trebuie să fac pentru confirmarea locului?
  În cazul în care ai fost admis(ă) pe locuri finanțate de la bugetul de stat, trebuie să depui actele în original, conform datelor indicate în calendarul admiterii.

  În cazul în care ai fost admis(ă) pe locuri cu taxă trebuie să depui actele în original, să semnezi contractual de studii, să achiți taxa de școlarizare şi să prezinți bonul de plată (în original sau copie după aceasta) conform datelor prevăzute în contractul de studii și indicate în calendarul admiterii.
  În cazul nerespectării acestor condiții, în perioada de înmatriculare, CANDIDATUL va fi declarat RESPINS.

 • Care este cuantumul taxei de înscriere?
  Taxa de înscriere la admitere este de 50 MDL.
 • Unde achit taxa de înscriere?
  Taxa de înscriere se achită la comisia de admitere a USM, în momentul depunerii dosarului de concurs.
 • În ce condiții se returnează taxa de înscriere?
  Taxa de înscriere nu se returnează.
 • Se acordă scutiri pentru taxa de înscriere la admitere?
  Da. Pot fi scutiți de taxa de înscriere la admitere candidații care fac parte din una din următoarele categorii și numai dacă depun la dosar acte doveditoare:
  Copiii personalului didactic, didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat din sistemul de învăţământ;
  Candidaţii orfani de unul sau ambii parinti ce au activat in sistemul de învăţământ;
  Candidaţii orfani de ambii parinti;
  Candidaţii proveniţi de la casele de copii sau din plasament familial;
  Salariaţii Universităţii de Stat din Moldova, precum şi copiii acestora.
 • Care este cuantumul taxei de școlarizare?
  Taxa anuală de școlarizare pentru cei admiși la studii cu taxă în anul de studii 2019-2020 poate fi văzută aici.
 • Se acordă reduceri la taxa de școlarizare?
  Da. Pot fi acordate următoarele reduceri de taxe pentru candidații orfani, proveniți din centre de plasament sau cu situații sociale deosebite: reducere la taxa de școlarizare – 100%; reducere la taxa de cămin – 100%; abonament lunar pentru troleibuz – gratuit.
  Cuantumul acestor reduceri, precum și criteriile de acordare a lor se decid de conducerea univeristății, la începutul fiecărui an de studii.
 • Pot plati taxa de şcolarizare prin transfer bancar?
  Da, după încheierea contractului de studii poți plăti taxa de școlarizare prin transfer la orice sucursală a băncii Victoriabank. Rechizitele bancare ale USM sunt stipulate în contractul de studii.
 • Cum procedez în cazul în care vreau să-mi retrag dosarul?
  Retragerea dosarului se face gratuit și necondiționat la comisia de admitere.
 • Dacă mă decid să îmi retrag dosarul din concurs, poate face altcineva lucrul acesta?
  Da. Retragerea dosarului se poate face de către o altă persoană numai dacă aceasta prezintă o procură autentificată notarial.
 • Dacă am fost înmatriculat la studii cu finanțare de la bugetul de stat voi beneficia de această finanțare pe toată durata studiilor?
  Finanțarea de la bugetul de stat este oferită pentru un an de studii. La sfârșitul fiecărui an universitar se realizează un concurs al notelor medii pentru rerepartizarea locurilor cu finanțare de la bugetul de stat. Astfel, în dependență de mediile respective, unii studenți ar putea în continuare să beneficieze de finanțare de la bugetul de stat, iar alții să treacă la studii contra taxă.
 • Dacă intru la taxă cum pot ocupa ulterior un loc bugetat?
  Poți trece pe locuri finanțate de la bugetul de stat după primul an de studii, în funcție de media pe care o vei obține.
 • Dacă doresc loc în cămin, mai este necesară completarea unui formular suplimentar?
  Imediat după înmatriculare, poți depune o cerere de cazare la decanatul facultății la care ai fost admis sau la Biroul Sindical, bloc central, biroul 108, parter.
 • Cine poate beneficia de loc gratuit de cazare în cămine?
  Cei care corespund criteriilor stabilite de către Senatul USM
 • Pot beneficia de un loc de cămin încă din primul an de studii?
  Toți studenții înmatriculați în anul I de studii (licență) pot beneficia, la solicitare, de loc în cămin.
 • Pot să studiez în paralel la două programe de studii/specilități?
  Nu. Poți urma a doua programă de studii în paralel, doar după fializarea cel putin a unui an de studii la primul program cu condiția că ai o notă medie înaltă. Poți beneficia de finanțare de la bugetul de stat doar la unul dintre programe, dacă nu ai mai beneficiat până la moment de un loc bugetat. Programele de studii în paralel pot fi realizate doar în cadrul aceleeași instituții de învățământ superior, dar nu neapărat în aceeași facultate.
 • Ce burse oferă USM?
  În baza performanţelor academice și ținând cont de priorităţile de dezvoltare USM acordă din mijloacele sale special trei tipuri de burse de studii:
  burse de excelență – pentru studenţii care au fost admişi la universitate în baza unor rezultate academice remarcabile, obţinute la olimpiadele republicane, regionale şi internaţionale;
  burse nominale – pentru studenţii cu rezultate academice înalte, înmatriculaţi la studii cu taxă;
  burse sociale – pentru tinerii performanţi, care au fost admişi la universitate în baza unor rezultate academice înalte, fac parte din anumite categorii social-vulnerabile, dar nu au fost înmatriculaţi la locurile prevăzute pentru categoria 15%.
 • Pot beneficia de bursă socială dacă am restanțe?
  Nu.
 • Pot deveni profesor de liceu absolvind USM?
  Da, dacă îți faci studiile la o specializare din domeniul științelor educației sau dacă alegi suplimentar modulul psihopedagogic opțional oferit GRATIUT de USM. Pentru a urma acest modul trebuie să completezi o cerere la decanatul facultății la care ai fost admis. În urma absolvirii acestui programului de studii suplimentat de modlul psihopedagogic vei obține dreptul de a exercita profesia de professor de liceu.
 • Dacă mai ai întrebări privitor la admitere, scrie-ne și noi îți vom răspunde!

  Dragi absolvenți!

  Vă îndemnăm să nu ezitați să ne adresați întrebările și/sau opiniile/reclamațiile/doleanțele la adresa admitereusm@gmail.com sau în mesaj pe pagina noastră de Facebook, sau la numărul de telefon 022-24-00-76 .